Hyginvest Kft - a gyártó hivatalos magyarországi képviselete
Hyginvest Kft. – Hungarian official representative of the Manufacturer

Hyginvest Kft. (továbbiakban Szállító)
Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

 

1. Az ÁSZF érvényessége

Szállító gazdasági tevékenységére partnereivel üzleti kapcsolatára eltérő írásbeli megállapodás hiányában jelen ÁSZF, valamint a magyar jogszabályok az irányadók. A szállító kifejezett írásos hozzájárulása szükséges jelen ÁSZF-től való eltéréshez.

2. Szállítási és fizetési feltételek

A szállítási szerződés azzal jön létre, hogy Megrendelő írásos megrendelést küld Szállító részére, és Szállító a megrendelést írásban visszaigazolja, különös tekintettel az áru mennyiségére, a szállítási határidőre és ajánlati árára vonatkozóan.

A szállítási szerződés vagy megrendelés visszaigazolás alapján a Szállító köteles az árut a kikötött időpontig Megrendelő részére átadni, a Megrendelő pedig köteles az árut átvenni és annak bruttó értékét a számlán szereplő határidőig megfizetni.

Amennyiben Szállító tőle független okok miatt nem tud a visszaigazolásnak megfelelően teljesíteni, arról haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni és új időpontban megállapodni.

Amennyiben Megrendelő az áru átvételét megtagadja, vagy azzal késedelembe esik, úgy köteles Szállító kárát megtéríteni.

A Szállító az árut megfelelően csomagolva köteles Megrendelő részére átadni.

Megrendelő köteles az árut mennyiségileg és minőségileg átvenni, és az átvételt hiteles aláírással igazolni.

Megrendelő köteles az áru vételárát a szabályszerűen kiállított, számlán feltüntetett fizetési határidőn belül és módon (készpénz, átutalás) hiánytalanul kiegyenlíteni. Ennek elmulasztása esetén Szállítónak joga van a Ptk. szerinti késedelmes kamat felszámítására.

A Megrendelő és a Szállító köteles kölcsönösen és határidőben tájékoztatni egymást mindazon körülményről, melyek a felek szerződésszerű teljesítését korlátozzák vagy akadályozzák.

A megrendelő fizetési késedelme, vagy más szerződésszegése esetén a Szállító jogosult a Megrendelő további rendeléseit a hátralékos tartozás kiegyenlítéséig, vagy a szerződésszegő állapot orvoslásáig visszatartani, illetve a Megrendelő rendeléseit csak készpénzben történő egyidejű fizetés mellett teljesíteni.

3. Tulajdonjog fenntartása

A tartós használatra rendelt termékek esetén a Szállító az átadott áru feletti tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

Megrendelő által a vételár meg nem fizetése, vagy késedelmes teljesítése esetén a Szállító jogosult a szerződéstől való elállásra és az áru visszavételére. Ebben az esetben Szállító jogosult a Megrendelővel fennálló bármely jogviszonyból eredő lejárt pénzbeli követelését, továbbá a visszavételből eredő költségeket és az áru használatáért járó használati díjat az áru vételárába beszámítani.

4. Szavatosság

Szállító a mindenkori hatályos jogszabályok szerint felel az esetleges hibás teljesítésért.

A Megrendelő köteles az árut átvételkor megvizsgálni és az esetleges kifogásáról a Szállítót az átvétel után legkésőbb 5 napon belül írásban értesíteni. A Megrendelő megtagadhatja az áru átvételét, amennyiben az áru csomagolása, címkézése nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Az áru átvételekor nem észlelhető, rejtett hiba esetén a Megrendelő köteles a Szállítót a hibáról, illetve kifogásairól írásban, haladéktalanul tájékoztatni.

5. Szerződésszegés

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító az áru ellenértékének késedelmes kiegyenlítése vagy ki nem fizetése esetén, legfeljebb 2 fizetési felszólítást követően a szükséges jogi lépéseket megteszi.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a ki nem fizetett áru értékén felül a hátralékos tartozás törvényes késedelmi kamatai, valamint az esetlegesen kezdeményezett hatósági, bírósági, illetve végrehajtási eljárás többletköltségei, valamint az ügyvédi munkadíj őt terheli.

6. Titoktartás

Felek kötelezik magukat arra, hogy szerződéses kötelezettségeik teljesítése során mindent megtesznek annak érdekében, hogy egymás üzleti jó hírneve ne sérüljön, illetve cégneve ne szerepeljen jó erkölcsbe ütköző, sértő vagy bármely, egymás hátrányos módon vagy összefüggésben.

Felek kötelesek a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint az egymásra és egymás tevékenységére vonatkozó, alapvető fontosságú és bizalmas információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek egymás beleegyezése nélkül harmadik személynek olyan adatot, információt, amelynek közlése a Felekre nézve hátrányos következményekkel járna.

7. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Felek írásban jelen ÁSZF-ben nem érintett kérdésekben és/vagy jelen ÁSZF-től eltérően állapodnak meg, úgy e megállapodás módosítása is csak írásban érvényes.

Felek kötelesek egymást kölcsönösen tájékoztatni a Feleket érintő és a Felek jogviszonya szempontjából releváns minden körülményről. Különösen vonatkozik ez a Felek székhelyében (lakcímében), telephelyében vagy fióktelepében, továbbá elérhetőségében vagy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett bármilyen változásra.

Felek kinyilvánítják, hogy jelen ÁSZF, illetve a közöttük fennálló megállapodás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő vitáikat békés úton, peres út igénybevétele nélkül kísérelik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére Szerződő Felek alávetik magukat a Szállító székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességének.